Salut

Control d'aigua i legionel·la

 • Control de l’aigua de consum humà

L'empresa que gestiona el subministrament d'aigua i el sanejament de Torredembarra ha de garantir que compleix amb tots els requisits higiènic-sanitaris que marca la legislació. Ha de garantir, doncs, la salubritat, qualitat i netedat de l'aigua de boca.


Qui presta aquest servei és SOREA i l’empresa aplica un Pla de control analític anual consensuat amb l'autoritat sanitària. Aquest pla estableix la freqüència de les anàlisis i els diferents paràmetres a analitzar per tal de complir amb els criteris higiènics i sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.


Per determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l'aigua, es fan anàlisis de control en diferents punts de la xarxa i als dipòsits. En tota la instal·lació, s'analitzen els 53 paràmetres legislats. Aquests inclouen microorganismes, paràmetres fisicoquímics, organolèptics i radiològics


L'aigua també se sotmet a un control radiològic amb l'anomenada dosi indicativa total. És a dir, la mitjana del nivell d'exposició global a la radioactivitat a través de l'aigua consumida durant un any.


Totes les analítiques es fan en laboratoris externs certificats i els resultats obtinguts s'introdueixen al SINAC (Sistema d'informació nacional d'aigua de consum.


A més, també s'apliquen sistemes de control automàtics i en continu que permeten corregir indicadors de qualitat de l'aigua com el clor residual, el pH, la conductivitat o la terbolesa.


Què he de fer a casa?

Els responsables del subministrament d’aigua potable en garanteixen la qualitat fins al punt de la connexió de servei i la clau de pas. A partir d’aquest punt, ja és la instal·lació interior de l'edifici, formada per canonades, dipòsits, connexions i possibles aparells instal·lats. Per tant, el seu manteniment és responsabilitat dels propietaris dels immobles o dels titulars de les activitats comercials i industrials.


En el cas de dipòsits

Es recomana que l'aigua arribi a l'aixeta directament de la xarxa municipal i evitar el dipòsit, però si això no és possible, cal que els dipòsits:

 • estiguin fets de materials impermeables i insolubles
 • siguin fàcils de netejar
 • no tinguin escletxes
 • estiguin tapats i amb reixeta de ventilació
 • tinguin un bon manteniment
 • l’aigua no estigui sense circular durant més de 48 h
 • tinguin el nivell de l’aigua adaptat al consum.
 • es buidi quan acabi la temporada
 • Netejar-lo a fons un cop a l’any

D’altra banda, és recomanable un sistema de drenatge per evitar que el solatge fes cap a les aixetes. També és molt pràctic posar un filtre, a l’entrada del dipòsit o després de la clau de pas, per retenir possibles brosses i protegir així tota la instal·lació. Ha de ser fàcil de muntar i desmuntar per poder-lo netejar bé


En el cas de canonades de plom

Algunes finques antigues poden tenir encara canonades de plom, un material que pot passar a l’aigua i és tòxic si se superen els nivells permesos. La millor opció és canviar-les. Si no, deixeu córrer l’aigua prou temps perquè es renovi la retinguda, sobretot després de més de sis hores sense obrir cap aixeta.

Si teniu sistemes que serveixen per millorar el gust de l'aigua o per reduir la calç, seguiu les instruccions del fabricant per fer-ne un bon manteniment.

 

 • Control d'aigua de les piscines d'ús públic

L'Ajuntament du a terme el control analític mensual establert dins la legislació vigent de les tres piscines d’ús públic, a més a més del control diari que fa el personal municipal qualificat.

 

 • Control de la legionel·la

La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la, que es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots epidèmics i  que poden afectar a  diversos grups de risc de la comunitat. Aquesta malaltia afecta a les vies respiratòries i, depenent de les característiques del malalt pot ser molt greu fins a requerir hospitalització.

La via d'entrada a l'organisme és per inhalació d'aerosols contaminats que procedeixen d'instal·lacions que es comporten com a polvoritzadors gegants: torres de refrigeració, sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador, etc.

Els ajuntaments tenen competències en matèria de prevenció i control de legionel·losi.

A Torredembarra es contracta una empresa externa que, conjuntament amb personal assignat des de l’Ajuntament, fa revisions i controls encaminats a la prevenció i el control de tots els edificis municipals que tenen la qualificació d’alt i baix risc davant la legionel·la.