Arxiu Municipal

Administració Local

El fons conté els documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Torredembarra al llarg de la seva història

Image
Arxiu Municipal
Peu de foto
Documentació arxivada de l'Ajuntament. Foto: Anna F.

 

El fons conté els documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Torredembarra al llarg de la seva història, però la major part és de l’època contemporània. Es conserva alguna documentació del segle XVIII i poca del segle XIX, però ben significativa (llibres d’actes i padrons d’habitants). 

Val a dir que els registres elaborats per l’administració contenen dades personals i, per tant, se’ls aplica la protecció normativa més elevada fins que passen els períodes temporals que marca la llei.

L’Arxiu conserva múltiples sèries, com ara Instrucció Pública i Educació, Esports, Serveis agropecuaris i medi ambient; Obres i urbanisme; Seguretat pública i Policia Local, Cultura, Beneficència i assistència social, Sanitat i Turisme. 

Sèries destacades
 
Acció i òrgans de govern: Es conserven actes municipals des del 1814 

Hisenda: Destaquen els llibres del cadastre del 1735 i 1757. 
 
Proveïments i consum: Només es conserva documentació a partir del segle XX, bàsicament la referent al subministrament d’aigua potable, la gestió de l’escorxador i el mercat. També es conserva la documentació de la “Delegación Local de Abastos”, un organisme per pal·liar la fam a la població a la postguerra i el franquisme.

Població: La sèrie dels padrons municipals s’inicia el 1825, però té buits documentals importants. 
 
Serveis militars: La sèrie comença el 1849 i acaba l’any 2000, amb l’abolició del servei militar obligatori.
 
Eleccions: Es conserven expedients sobre l’elecció de diferents càrrecs i sobre el cens electoral des de finals del segle XIX.