Benestar animal

Normativa

Repositori de la legislació aplicable a la tinença d'animals de companyia

En aquest apartat hi podreu consultar tota la legislació aplicable a la tinença d'animals de companyia (municipal, autonòmica i estatal). La darrera normativa publicada és la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que va entrar en vigor el 29 de setembre de 2023.

 

Sabeu quines són les obligacions essencials respecte als animals de companyia que es desprenen de la nova llei?

 

Identificar amb microxip gossos, gats i fures.Cures sanitàries necessàries per garantir la seva salut.Evitar la reproducció incontrolada.Recórrer a un professional del comportament quan hi ha problemes de convivència.Superar un curs gratuït de tinença responsable. Inicialment, només per a titulars de gossos.És obligatori subscriure una assegurança de responsabilitat civil, en cas de tinença de gossos.

 

En relació al curs de tinença responsable i a l’assegurança de responsabilitat civil, aquestes obligacions seran aplicables una vegada entri en vigor el futur reglament que ha de desenvolupar la llei. En aquests moments, encara no es disposa d’informació sobre com i on es podrà fer aquest curs o les característiques que ha de tenir l’esmentada assegurança (en l’àmbit dels gossos potencialment perillosos es manté la vigència de l’obligatorietat des del primer moment).