Arxiu Municipal

Altres administracions

Són els fons de les escoles de Torredembarra, des del 1932 al 1979

 

L’Escola Antoni Roig és la descendent de la creada el segle XIX per voluntat testamentària de l’indià Antoni Roig i Copons. A la II República, va entrar a formar part dels centres públics d’ensenyament. En aquest període, també es va crear l’Escola Unitària a Baix a Mar, en un local construït per la Cooperativa La Marítima.
 
El fons comprèn dos subfons, un per a cada escola, perquè es gestionaven de manera independent. Hi ha importants salts cronològics i poc volum documental. S’hi conserven, entre altres, estadístiques de matriculacions, certificats mèdics, correspondència, llibres de comptabilitat, pressupostos i inventaris de material i la gestió de les mutualitats escolars “Virgen del Carmen” y “Vida y Ahorro”.