Pla Educatiu d'Entorn

Objectius

Els Plans educatius d’entorn els fem amb la voluntat d’avançar cap a un nou model educatiu que té com a objectiu:

  • Posar l’accent en la xarxa, entenent l’acció comunitària com una nova forma de concebre l’educació més integral i coordinada, de caràcter universal i no només com una mesura compensatòria orientada a l’alumnat més vulnerable.
  • Anar del projecte de centre al projecte d’àmbit comunitari amb la voluntat de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius.
  • Cercar en la metodologia de treball i aprenentatge en xarxa una oportunitat de redefinir els processos d'ensenyament–aprenentatge dels centres educatius.
  • Apostar per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, educatiu, personal i relacional de l’alumnat.
  • Promoure l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d'etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.
  • Impulsar la corresponsabilitat escola i família.
  • Contribuir a la construcció d’un país cohesionat des de l’equitat, el respecte, la diferència en un marc de valors i elements compartits i el compromís cívic.