Policia Local

Servei de mediació

Què es i per a què serveix?

És un procediment que mitjançant l'assistència d'un tercer neutral (agent de policia), s'intenta que les pròpies persones interessades trobin solucions al seu conflicte. L'acord ha de satisfer a totes les parts.


   • Desenvolupar la convivència i prevenir el conflicte: la mediació suposa una poderosa eina per gestionar la convivència i prevenir conflictes en qualsevol àmbit. La mediació gestiona i desenvolupa la convivència, perquè el ciutadà sigui capaç d’aportar solucions al conflicte del que forma part, per millorar la seva vida, el seu barri, la seva ciutat i del seu entorn, passant per la corresponsabilització, actitud necessària en les societats basades en la llibertat.


   • Un nou model d’intervenció policial: La mediació policial apareix com a eina necessària per al canvi de cultura i prevenció dels conflictes, aportant innovació i creativitat per generar un clima de confiança amb la ciutadania. Suposa un nou model d’intervenció policial proactiu que atén als conflictes minimitzant la intervenció de l’Estat. Difon la cultura del diàleg, oferint la força de la pau i generant sinèrgies de coneixement i treball compartit amb altres instàncies de control social informal, com la família, l’escola o altres serveis socials.

 

Avantatges de la mediació policial 

 • És un procés voluntari.
 •  És un procés àgil, ràpid i senzill.
 •  Totalment gratuït.
 •  Confidencial.
 •  Se solucionen els conflictes per via extrajudicial.
 •  Es pot interrompre en qualsevol moment del procediment per qualsevol de les parts.

 

En quins casos es pot utilitzar la mediació policial? 

 • Conflictes o problemàtiques veïnals.
 • Problemes comunitaris.
 • Conflictes de sorolls.
 • Problemes d’animals.
 • Problemes de salubritat.
 • Quan s’hagin esgotat totes les vies possibles per aconseguir solucionar la problemàtica existent.

 

Quan no es pot dur a terme la mediació?

 • Quan la part contraria no es coneixedora que està implicada en un conflicte.
 • Quan no s’ha buscat vies per solucionar una problemàtica existent.
 • Quan l’altra part implicada no desitgi reunir-se amb la part sol·licitant.
 • Quan es tracti d’un delicte tipificat en el Codi Penal.
 • Quan el fet estigui en procés de judicialització o ja estigui judicialitzat o estigui en mans d’una altra Administració.
 • Quan una de les parts implicades sigui l’Administració.

 

Com i on se sol·licita la mediació policial? 

Mitjançant una instancia genèrica que es pot trobar al'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a les dependències de la Policia Local i a la seu electrònica de l'Ajuntament.