Participació ciutadana

Registre d'entitats

El Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes (RMEAC) té com objectiu inscriure les entitats sense ànim de lucre que ho demanin i que tinguin la seva seu social i/o que la seva activitat habitual sigui al municipi de Torredembarra a l’efecte de publicitat i garantir els drets reconeguts en la legislació vigent.
Així mateix, al conèixer la seva denominació, objectius, representativitat i nivell d’activitat es manifesta el teixit associatiu a la vila i permet portar a terme una correcta política de foment de l’associacionisme al nostre municipi. 

Com inscriure-s’hi

Per inscriure’s al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) prèviament l’entitat s’ha d’haver constituït com a entitat sense ànim de lucre i, depenent del l’àmbit d’actuació desenvolupat, s’haurà d’inscriure als corresponents Registres.

En el cas de Catalunya, existeix el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques o del Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.

1. Si no us trobeu constituïts com a entitat ni inscrits a cap registre:

Per constituir una entitat sense ànim de lucre, en primer lloc les persones implicades han de valorar el projecte que volen fer realitat, com ho volen aconseguir, amb qui i amb quins mitjans poden comptar, i a qui anirà adreçat.

Un cop hagin decidit el punt anterior hauran de redactar l’acord de constitució o l’acta fundacional indicant dels dades de les persones sòcies fundadores i els estatuts, on quedarà reflectida i regulada l’organització i funcionament de l’entitat.

Per últim, depenent de l’àmbit d’actuació que desenvolupi l’entitat, en el cas de Catalunya s’haurà d’inscriure al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat o al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

A través d'aquests enllaços trobareu la informació necessària per constituir-se legalment com a associació o club esportiu a Catalunya:

Constitució i inscripció d’una associació. Informació i models de documents i tràmit inscripció

Constitució i inscripció al Registre d’Entitats Esportives. Informació i models de documents i tràmit inscripció

2. Quan ja esteu constituïts com a entitat i inscrits al corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, o anàleg:

Heu de sol·licitar la inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Torredembarra (RMEAC) a través de la Seu electrònica municipal adjuntant la següent documentació:

  1. Còpia dels Estatuts aprovats on es vegi la resolució que acredita la inscripció al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o a qualsevol registre públic d’anàleg significat.
  2. Indicació de la seu social a Torredembarra.
  3. Dades identificatives de les persones que ocupen els càrrecs directius de l'entitat (Junta Directiva).
  4. Certificat subscrit pel representant legal de l'entitat que acredita el nombre de socis que hi pertanyen.
  5. Còpia del número d'identificació fiscal de l’entitat (NIF/CIF).
  6. Programa de les activitats per a l'any en curs.
  7. Resum del pressupost per a l'any en curs.

En cas que es tractés de la inscripció de la delegació d'una entitat ja constituïda, caldrà acreditar l'acord de l'òrgan competent de l'entitat i adjuntar a la sol·licitud tota la resta de documentació ajustada al seu caràcter de delegació territorial.

Actualització de les dades al RMEAC

Cal que les dades sobre entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) siguin les correctes i es trobin actualitzades, pel que les entitats inscrites estan obligades a notificar al RMEAC qualsevol modificació que es produeixi en les dades que hi consten en un termini no superior 15 dies des de que es produeix la modificació.

El primer mes de cada any també han d’aportar les activitats i el pressupost previst per l’any en curs.

Dades públiques i accessibles

Les dades de les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats són públiques i accessibles per a les persones interessades. En aquest apartat, trobareu la informació en format pdf i full de càlcul per facilitar l'extracció de dades.